Genç Çiftçi 30 Bin Hibe Başvuru Şartları Nelerdir?

2017 senesinde başlatılan ve kırsal kalkınma destekleri kapsamında çiftçilerimize yönelik olarak verilen 30 bin TL. affetme için başvurular başladı. Affetme şartlarını taşıyan gençler müracaat dilekçesi ve müracaat evrakları ile birlikte başvurularını yapabilecek. Çiftçilerimiz başvuruların ne zaman yapılacağını merak ediyor. 31 Mayıs 2019 tarihinde genç ziraatçi projesi başvuruları son erecek. Örnek projeleri inceleyerek derhal müracaatınızı yapabilirsiniz. 30024 sayılı Resmi Gazeteye nazaran 15 küçükbaş, 50 büyükbaş hayvandan daha oldukca hayvanı olan genç çiftçilerimize affetme verilmeyecek.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/10)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Bildiri, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, bölgesel ziraat ürünleri, tıbbi ve aromatik nebat üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL’ye kadar affetme ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Bildiri, 3/6/2011 tarihindeki ve 639 sayılı Ziraat ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18/4/2006 tarihindeki ve 5488 sayılı Ziraat Kanunu ve 16/2/2016 tarihindeki ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Sonucu ile yürürlüğe konulmuş olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Ziraatçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alım sözleşmesi: Affetme ödemeye esas proje mevzularında yer edinen gider kalemlerinin alımlarını kapsayan ve muhteviyatında minimum; tarafların, sözleşme mevzusunun, teslim edilecek gider kalemi miktarının, niteliğinin, şeklinin, yerinin, lüzumlu tanımların, temin ve teslim süresinin, tarafların yükümlülüklerinin, mücbir sebeplerin ve ekinde proje teknik şartnamesinin olduğu genç ziraatçi ile TİGEM yada Merkez Birliği içinde imzalanan sözleşmeyi,

b) Bakanlık: T.C. Ziraat ve Orman Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Genç ziraatçi: 18-40 yaş aralığında, kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen ve tarımsal etkinlik gösteren/göstermek isteyen gerçek kişileri,

d) Genç ziraatçi proje değerlendirme komisyonu: Vali yada görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan beş kişilik komisyonu,

e) Genç ziraatçi proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde kırsal kalkınma ve örgütlenme şube müdürü, ilçe müdürlüğünde ise ilçe müdürü başkanlığında mühendis, baytar tabip, uygulaman ve uygulaman benzer şekilde teknik ve esenlik hizmetleri sınıfındaki personelden oluşan minimum üç kişilik birimi,

f) Genel Müdürlük: Ziraat Reformu Genel Müdürlüğünü,

g) Affetme sözleşmesi: Genç ziraatçi ile il müdürü yada ilçe müdürü içinde imzalanarak mühürlenen ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

h) Kırsal alan: Nüfusu yirmi binden azca olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihindeki ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden ilkin tüzel kişiliği olan ve nüfusu yirmi binden azca olan yerleşim birimlerini,

ı) Merkez Birliği: 18/4/1972 tarihindeki ve 1581 sayılı Ziraat Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile kurulmuş olup faaliyeti tüm yurdu kapsayan, bununla birlikte il ve bölge birlikleri ile kooperatiflerinin de bağlı olduğu tüzel kişiliği,

i) Örgün eğitim: Açık lise ve açık üniversitedeki eğitim hariç, tertipli bir halde meydana getirilen, öğrencilerin belirlenen zaman ve mekânlarda derslere katılmasının gerektiği eğitimi,

j) Protokol: İçeriğinde minimum; tarafların, tanımların, amacının, kapsamının, dayanağının, yükümlülüklerin, mücbir sebeplerin, ihtilaf halinde yapılacakların ve geçerlilik süresinin belirtildiği, Genel Müdürlük ile TİGEM yada Merkez Birliği yetkilileri içinde bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonraki altmış gün içinde imzalanan affetme ödemeye yada ön ödemeye esas belgeyi,

k) Taahhütname: Programdan yararlanmak suretiyle başvuran kişilerin il/ilçe müdürlüğüne verdikleri yönetimsel, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren Ek-1’de yer edinen belgeyi,

l) TİGEM: Ziraat İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genç Ziraatçi Projelerinin Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri

Vazife ve Sorumlulukları

Genel Müdürlük

MADDE 5  (1) Genel Müdürlük bu Bildiri kapsamında, Bakanlık adına, 31/12/2014 tarihindeki ve 2014/45 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Sonucu ile onaylanarak yürürlüğe giren Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin (2014-2020) temel amaç ve ilkeleri ile politika öncelikleri ve tedbirleri çerçevesinde;

a) Programın tanıtımını, genç çiftçilerin bilgilendirilmesini ve “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılımın yönetimini sağlar.

b) Programın yönetimsel, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir halde yürütülmesine destek verir.

c) Program ile ilgili olarak, senelik affetme programı ve bütçe teklifinin hazırlanmasını, bu tekliflerinin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesini ve bu tekliflerin kabulü için lüzumlu çalışmaların yapılmasını sağlar.

ç) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazırlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

(2) Program kapsamında illerde desteklenecek genç ziraatçi sayısı ve affetme miktarı; Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu, kırsal alandaki yerleşim birimleri sayısı, genç ziraatçi nüfusu, kırsal alan nüfusu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve programın senelik bütçesi dikkate alınarak belirlenir.

İl Müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü, Bakanlık adına, bu Bildiri, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında;

a) İl müdürlüğü bünyesinde genç ziraatçi proje yürütme birimini oluşturur.

b) Proje uygulamalarının, amacına ve affetme sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara nazaran gerçekleştirilmesini, izlenmesini, düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü, onaylanmasını ve birer suretinin muhafazasını sağlar.

c) İş ve işlemlerin yönetimsel, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir halde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını ve koordinasyonunu yapar.

İlçe Müdürlüğü

MADDE 7 – (1) İlçe müdürlüğü, Bakanlık adına, bu Bildiri, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında;

a) İlçe müdürlüğü bünyesinde genç ziraatçi proje yürütme birimini oluşturur ve il müdürlüğü ile uyumlu çalışmasını sağlar.

b) Genç çiftçilerce gerçekleştirilecek projelerin, amaçlarına uygun olarak iş ve işlemlerin yönetimsel, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir halde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını, koordinasyonunu ve istenilen belgelerin il müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.

c) Uygulamaların affetme sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara nazaran gerçekleştirilmesini izler; düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü ve onay işlemlerini yaparak birer suretini muhafaza eder.

Genç Ziraatçi Proje Değerlendirme Komisyonu

MADDE 8  (1) Genç ziraatçi proje değerlendirme komisyonu; bu Bildiri, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri yapar.

(2) Komisyon, son müracaat tarihinden en geç beş iş günü ilkin kurulur.

Genç Ziraatçi Proje Yürütme Birimi

MADDE 9 – (1) Genç ziraatçi proje yürütme birimi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beş iş günü içinde kurulur.

(2) Genç ziraatçi proje yürütme birimi;

a) Bu Bildiri, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında proje uygulamalarını ve mevzu ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

b) Başvuruları alır, istenilen belgelerin ön kontrolünü yapar, ilgili belgeleri hazırlayarak genç ziraatçi proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim eder.

c) İl ve ilçe düzeyinde projelerin uygulanmasını ve tamamlanan projelerin affetme ödemesinden sonrasında iki yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri Bakanlık adına yürütür.

(3) Bakanlıkça oluşturulan “https://gencciftci.tarim.gov.tr” web adresini takip ederek gereğini yapar.

(4) Proje yürütme biriminin proje hazırlama yükümlülüğü yoktur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programın Proje Mevzuları, Müracaat Yeri, Genç Çiftçilerde Aranan

Şartlar ve İstenecek Belgeler

Programın Proje Mevzuları (HİBE VERİLECEK SEKTÖRLER)

MADDE 10 – (1) Genç ziraatçi projeleri bu Bildiri, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca;

a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

3) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,

4) Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Kültür mantarı üretimi,

c) Bölgesel ürünler ile tıbbi ve aromatik nebat üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Fazlaca senelik tıbbi ve aromatik nebat üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

2) Coğrafi işaretli, organik yada iyi ziraat uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi,

mevzularını  kapsar.

Müracaat Meydana getirecek Genç Çiftçilerde Aranan Şartlar (GEREKLİ ŞARTLAR)

MADDE 11 – (1) Bu Bildiri kapsamında müracaat meydana getirecek genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

c) Okur-yazar olmak,

ç) Müracaat zamanı itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

d) Müracaat zamanı itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

e) Müracaat zamanı itibarıyla Katma Kıymet Vergisi (KDV), gerçek ve rahat usulde vergi mükellefi olmamak,

f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı temalı proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 tane büyükbaş yada 50 tane küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği temalı proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

ğ) 5/4/2016 tarihindeki ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya sürülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Ziraatçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Bildiri No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, affetme sözleşmesi imzalamaya hak kazanılmış olması durumunda sözleşmeyi imzalamamış, affetme sözleşmesi iptal edilmiş yada genç ziraatçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

h) Aynı proje mevzusunda Bakanlığın diğeri affetme programlarından yararlanmış olmamak,

ı) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine naturel olarak kişilerin eşi olmamak.

Müracaat Yeri (BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?)

MADDE 12 – (1) Bu Bildiri kapsamında;

a) Ön başvurular, “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılım üstünden yapılır.

b) Kati başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet etmiş olduğu yada ikamet etmeyi taahhüt etmiş olduğu yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır.

İstenecek Belgeler (GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ)

MADDE 13 – (1) Kati müracaat aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ilişkin Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge,

c) Müracaat dilekçesi,

ç) Proje tanıtım formu,

d) Taahhütname,

e) Mezuniyet belgesi sureti yada okur-yazarlık belgesi.

(2) Affetme sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge,

b) Yatırım yerine ilişkin iyelik belgesi ya da kira sözleşmesi.

(3) Müracaat oluşturan genç çiftçilerden istenecek diğeri belgeler ve tanzim edilmesi gereksinim duyulan formlar bu Bildiri ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafınca hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Programın Uygulama Alanı, Affetme Desteği Miktarı

Uygulama alanı

MADDE 14 – (1) Bu program; nüfusu yirmi binden azca olan yerleşim birimlerini ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden ilkin tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar.

Affetme Desteği Miktarı (ÖDENECEK HİBE MİKTARI)

MADDE 15 – (1) Bu Bildiri kapsamında başvurusu kabul edilip, affetme sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL’ye kadar affetme ödemesi yapılır.

(2) Proje KDV hariç hazırlanmış olur ve affetme ödemesi buna nazaran yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi, Sözleşme ve Uygulama Zamanı

Başvuruların alınması

MADDE 16 – (1) Bu Bildiri kapsamındaki başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü geçtikten sonrasında adım atar. ( 31 MART 2017 + 5 İŞ GÜNÜ)

b) Müracaat süresi yirmi iş günüdür.

c) Başvurular, il ve ilçe müdürlüklerinde kurulan genç ziraatçi proje yürütme birimi tarafınca tutanak karşılığı kabul edilir.

ç) Genç ziraatçi proje yürütme birimleri tarafınca düzenlenen müracaat dosyalarına ilişkin icmal  müracaat bitiş tarihinden itibaren beş iş günü içinde genç ziraatçi proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim edilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi genç ziraatçi proje değerlendirme komisyonu tarafınca aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Genç ziraatçi proje değerlendirme komisyonu tarafınca teslim alınan projeler on iş günü içinde değerlendirilip onaylanır.

b) Genç ziraatçi proje değerlendirme komisyonu tarafınca hazırlanan nihai listeler belirlenen yerlerde ve şekilde duyuru edilir.

c) Genç ziraatçi proje değerlendirme komisyonu; gerekçesini belgelendirmek suretiyle başvuruyu reddedebilir yada affetme sözleşmesini iptal edebilir.

ç) Genç ziraatçi proje değerlendirme komisyonunun almış olduğu kararlar kesindir.

Affetme Sözleşmesi ve Uygulama Zamanı

MADDE 18 – (1) Genç ziraatçi proje değerlendirme komisyonu tarafınca belirlenen ve nihai hale getirilen listelerde yer edinen genç çiftçiler ile yapılacak affetme sözleşmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

a) Affetme sözleşmesi imzalamaya hak kazanan genç çiftçiler ile beş iş günü içinde sözleşme imzalanır.

b) Affetme sözleşmesi imzalamayan genç çiftçinin yerine, belirlenmiş olan yedek listesinden üst sırada yer edinen genç ziraatçi ile sözleşme imzalanır.

c) Genç çiftçiler, uygulayacakları proje mevzularına nazaran affetme sözleşmesinde belirlenen süre içinde gider kalemi alımlarını gerçekleştirirler ve affetme ödeme talebine ilişkin başvurularını yaparlar.

ALTINCI BÖLÜM

Affetme Ödeme Talebi, Ödemeler, Geri Ödeme ve Yaptırımlar

Affetme Desteği Ödeme Talebi

MADDE 19 – (1) Affetme desteği ödemelerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Genç ziraatçi, affetme ödeme taleplerini, yatırıma ilişkin fiili gerçekleşmelerden sonrasında yada affetme sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, beş iş günü içinde yatırım yerinin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yapar.

b) Genç ziraatçi proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri müracaat sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri belgeleri almış olduğu günden itibaren beş iş günü içinde yerinde tespit eder, belgelendirir ve rapora bağlar.

c) İlçe genç ziraatçi proje yürütme birimi, hibeye esas ödeme icmallerini beş iş günü içinde il müdürlüğüne gönderir.

ç) İl müdürlüğü, affetme ödemesine esas ödeme icmallerini periyodik olarak Genel Müdürlüğe gönderir.

d) Genel müdürlük, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp affetme ödenmesini sağlar.

(2) İl müdürlükleri, ödeme icmallerinin denetim onayı ve ödeme işleminden sonrasında affetme proje sahiplerinin banka ve ödeme bilgilerinde hata tespit etmeleri halinde bu Bildiri kapsamında Bakanlıkça hazırlanan uygulama rehberine nazaran iş ve işlemleri yürütür.

Affetme Desteği Ödemeleri

MADDE 20 – (1) Affetme ödemesi, proje sahibi genç çiftçinin T.C. kimlik numarasıyla uyumlu olarak T.C. Ziraat Bankası tarafınca yapılır.

(2) Affetme ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

(3) İmzalanan affetme sözleşmesi sonrasında bu Bildiri kapsamında yapılacak büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan alımlarında Bakanlıkça hazırlanacak uygulama rehberi çerçevesinde ve genç çiftçinin muvafakati ve protokol hükümlerince TİGEM’e ön ödeme yapılabilir.

(4) İmzalanan affetme sözleşmesi sonrasında bu Bildiri kapsamında yapılacak büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan haricindeki alımlarda Bakanlıkça hazırlanacak uygulama rehberi çerçevesinde genç çiftçinin muvafakati ve protokol hükümlerince Merkez Birliğine ödeme yapılabilir.

Geri Ödeme ve Yaptırımlar

MADDE 21 – (1) Haksız yere meydana getirilen destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihindeki ve 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Eğitim Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine nazaran geri alınır.

(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi elde eden belge yada belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken görevli tutulurlar.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle meydana getirilen ödemeler hariç olmak suretiyle bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle Ziraat Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Programdan Sağlanan Malların Mülkiyeti

MADDE 22 – (1) Genç ziraatçi, affetme sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonrasında iki yıl süre ile değiştiremez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda minimum bir kere olmak suretiyle proje faaliyetlerini yerinde denetim eder ve rapora bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Proje Gider Esasları ve Kalemleri

Proje Gider Esasları

MADDE 23 – (1) Bu Bildiri kapsamında affetme desteği verilecek proje giderlerinin;

a) Genç ziraatçi ile karşılıklı imzalanan affetme sözleşmesinden sonrasında ve süresi içindeki alımlar olması,

b) Proje içeriğine esas gider kalemlerine uygun olması,

c) İlgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiş ve belgelere dayandırılmış olması,

gerekir.

Gider Kalemleri

MADDE 24 – (1) Affetme sözleşmesinden sonrasında ve süresi içinde meydana gelen traktör ve bahçe traktörü haricindeki makine, ekipman, donanım, araç-gereç, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arılı kovan, canlı hayvan alımı ve yeni tesis giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde affetme desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği proje mevzularına esas canlı hayvan alımlarını, protokol hükümlerince alım sözleşmesi kapsamında TİGEM’den gerçekleştirirler.

(3) Gider kalemleri ile ilgili diğeri hususlar bu Bildiri kapsamında Bakanlık tarafınca hazırlanan uygulama rehberinde belirtilir.

Proje Kaynaklarından Karşılanmayacak Giderler

MADDE 25 – (1) Program kapsamında; affetme sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili meydana getirilen hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.

(2) Bakanlık tarafınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine affetme desteği ödenmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 26 – (1) Bu Bildiri kapsamında meydana getirilen tüm işlemler lüzumlu görüldüğü takdirde Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafınca denetlenir. Bu denetimler esnasında meydana getirilen işlemlere ilişkin talep edilen tüm informasyon ve belgeler kendilerine sunulur.

Programın Uygulanmasına İlişkin Yayınlar

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafınca uygulama rehberi hazırlanmış olur ve yayımlanır. Bu yayınlar uygulamaya esas teşkil eder.

(2) Bu Tebliğin uygulanmasında karşılaşılacak sorunların çözümü hakkında Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Bildiri

MADDE 28 – (1) 5/4/2016 tarihindeki ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya sürülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Ziraatçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Bildiri No: 2016/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5/4/2016 tarihindeki ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya sürülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Ziraatçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Bildiri No: 2016/16) hükümleri çerçevesinde süregelen iş ve işlemler, aynı Bildiri hükümlerince uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Bildiri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Bildiri hükümlerini Ziraat ve Orman Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

Paraf Esnaf Kart Başvurusu ve Avantajları

Paraf Esnaf Kart başvurusu ve avantajları.. Tüm sıkıntılı dönemlerinde esnaf ve KOBİ ‘lere desteğini gösteren …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir