Basit Usul Esnaf Hangi Vergileri Öder? Hangi Giderler Düşülür?

Ülkemiz şartlarında ve diğeri ülke şartlarında yaşamını sürdüren her bir ferdin kullanmış olduğu ürün ve hizmetler karşılığında azca da olsa vergi ödemesi gerekmektedir. Hem de tecim ile uğraşan yurttaşlarımızın yapmış oldukları işler karşılığında ellerindeki ürün, mal ve kazancına nazaran de vergi ödemesi gerekmektedir. Vergi ödemesi yapılmasının mecburi hale getirilmiş olmasındaki en büyük etken ise ülke ekonomisini kalkındırması ile ilgili olmaktadır. Ödenen vergiler yardımıyla ülke ekonomisi güçlenir ve alım gücü artar. Bu sebeple vergileri zamanında eksiksiz bir halde hem kendimiz için hem de ülkemiz için ödememiz gerekmektedir. Esnaflarımız ülkemizin göz bebeğidir ve onların da vergi mükellefiyeti vardır. İş yeri açan  esnafın ödemesi gereksinim duyulan vergileri araştırdık.

Esnaf Vergi Dönemleri

Esnaf Vergi Dönemleri

Esnaf Vergileri Nedir?

Deftere organik olarak esnafın ödemesi gereksinim duyulan vergiler kazanmış olduğu hesap türüne nazaran, vergi oranları, hesaplamaları ve beyannamelerine nazaran değişiklik gösterecektir. Buna nazaran vergi türleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir;

 • Geçici Vergi
 • Gelir Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Hususi Tüketim Vergisi
 • Hususi İletişim Vergisi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • İşgal Harcı
 • Emlak Vergisi
 • İlan ve Reklam Vergisi
 • Şans Oyunları Vergisi
 • Kaynak Kullanım Destekleme Fonu
 • Bina İnşaat Harcı
 • Tellallık Harcı
 • Kaynak Suları Harcı
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Harcı
 • Çevre Temizlik Vergisi
 • Dinlence Günlerinde Emek verme Ruhsatı Harcı
 • Ölçü ve Tartı Aletleri Denetleme Harcı
 • Hayvan Kesimi ve Muayene Denetleme Harcı
 • Yol Harcamalarına Katılma Oranı
 • Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı
 • İmarla İlgili Harç
 • İş Yeri Açma İzin Harcı
 • Sağlık Vergisi Harcı
 • Kayıt ve Suret Harcı

Bu vergiler ve vergi miktarları kanunlarla belirlenmiş olup tüm esnaf ve iş yeri sahiplerinin gelirlerine nazaran vergileri yıl içinde belirlenen tarihlerde tertipli bir halde  ödemeleri gerekmektedir. Bu vergilerin ödeme takvimi de şu şekildedir;

 • Kazançlara verilecek olan beyannameler üstünden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecektir.
 • Birinci taksit 28 Şubat evveliyatına kadar ödenmesi gerekir.
 • Rahat usulde tespit edilen ticari kazançtan başka bildirilmesi gereksinim duyulan herhangi bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içinde verilecek beyannameler üstünden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitle Mart ve Temmuz aylarında ödenecektir.

Esnafların vergilerini ödeyecekleri bölgeler ise aşağıda belirtilmiştir.

 • Bağlı bulunduğunuz yerin vergi dairesine
 • Vergi tahsiline yetkisi olan banka şubelerine de ödeyebilirsiniz.
 • Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine de ödeme yapabilirsiniz.

Tüm bu bilgiler dahilinde yukarıda bahsetmiş olduğumuz vergi türlerinin açıklamalarını özetlemek gerekirse sizler ile paylaşmak isterim.

Geçici Vergi Nedir? Ne Süre Ödenir?

Özgür meslek erbapları ve ticari kazanç sahiplerinin yanı sıra kurumlar vergisi mükelleflerinin belirli dönemler dahilinde ve belirlenen oranlar dahilinde ödemeleri gereksinim duyulan bir vergi türüdür. Geçici vergi dönemleri ise şu şekilde belirtilmektedir.

 • Birinci dönem vergi ödemesi yapılacak olan aylar OCAK-ŞUBAT-MART olarak belirlenirken
 • İkinci dönem vergi ödemesi yapılacak olan aylar NİSAN-MAYIS-HAZİRAN
 • Üçüncü dönem vergi ödemesi yapılacak aylar TEMMUZ- AĞUSTOS- EYLÜL
 • Dördüncü dönem vergi ödemesi yapılacak aylar EKİM-KASIM-ARALIK  olarak belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Ödemesi Gerekenler Kimlerdir?

Özgür meslek erbaplarının kazançlarının üstünden alınan vergi türüdür. Özetlemek gerekirse daha net açıklamak gerekirse eğer; Menkul yada Gayri menkul satışı şeklinde gelirlerden elde edilmiş tutarlar üstünden alınan bir vergi türüdür. Gelir vergisi beyannamesinin vergilendirme yılını izleyen ilk Mart ayının 25. günü akşamına kadar düzenlenmesi gerekir. İki taksitlendirme süreci üstünden ödenen bu vergi türünün 1. taksiti Mart ayının son gününe kadar yapılırken 2. taksitlendirme periyodunun ödemesi ise Temmuz ayının son gününe kadar yapılması gerekmektedir.

 

 

 

Katma Değer Vergisi

                        Katma Kıymet Vergisi

Vergiden düşülebilen kalemler listesi bağlantısından informasyon alabilirsiniz.

Katma Kıymet Vergisi

Devletimizde meydana getirilen mal ve hizmet alımlarının karşılığında ödenmesi lüzumlu görülen vergi türüdür. Katma kıymet vergisi beyannamesini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Hem de bildiri düzenlenen ayın 26. günü akşamına kadar ödemesi de gerçekleştirilmelidir.

Katma Kıymet Vergisinin Mükellefleri Kimlerdir?

3065 sayılı katma kıymet vergisi kanunun 8. maddesine nazaran belirlenmiş olan Katma kıymet vergisi mükellefleri aşağıda maddeler halinde yer almıştır.

 • İthalatta mal ve hizmet teslim edenler
 • Mal teslimi ve hizmet ifası halinde bu işi yapanlar
 • Spor toto piyango şeklinde şans oyunlarında oyunların teşkilat müdürlükleri
 • Transit taşımalarda gümrük yada geçiş işlemlerine muhatap olanlar
 • At yarışları ve diğeri ortaklaşa bahis ve talih oyunlarını düzenleyenler
 • PTT işletme genel müdürlüğü ve radyo ve tv kurumları
 • Gelir vergisi kanunu 70. maddesinde yer edinen mal ve hakları kiraya verenler Katma kıymet vergisi mükellefleri olarak belirlenmiştir.

maddeler halinde bahsetmiş olduğumuz mükelleflerin haricinde birde 3065 sayılı katma kıymet vergisi kanunun 1. maddesinde yer edinen mükellefler bulunmaktadır. Bu mükelleflerin sıralaması ise aşağıda maddeler halinde yer almıştır.

 • Boru hattı, ham petrol ve gaz ürünlerinin taşınması
 • Posta, telefon, telgraf, teleks şeklinde hizmet verenler ile radyo ve tv hizmetleri
 • Ustalaşmış sanatçıların yer almış olduğu gösteriler ve konserlerin yanı sıra ustalaşmış sporcuların katılmış olduğu faaliyetler, maçlar, yarışların oynatılması ve gösterilmesi
 • Gelir vergisi kanunun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri
 • Müzayede mahallelerinde ve gümrük depolarında meydana getirilen satışlar
 • Genel ve katma bütçeli idarelere, İl hususi idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil etmiş oldukları birliklere, üniversite, dernek ve vakıflara bununla birlikte her türlü meslek gruplarına organik olarak olan ve bunlar tarafınca kurulan ve bununla birlikte işletilen müesseseler ve döner sermeyeli kuruluşların ve bunlara ilişik olan ve organik olarak olan diğeri müesseselerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinin teslim ve hizmetleri

Damga vergisi

Damga Vergisi

Damga vergisi vatanımızda kişiler ile kurumlar içinde meydana getirilen yada kişiler ile kişiler ya da kurumlar ile kurumlar içinde anlaşması yapılmış olan resmi işlemler için kullanılmış olan kağıtlar üstünden alınan bir vergi türüdür. Bu vergi türü 29 Aralık’ta 30285 sayılı resmi gazete de yayınlanmış olan ve bununla birlikte 62 seri numarasına haiz olan damga vergisi kanunun genel tebliği ile  damga vergisi oranında değişiklik yapılmış ve bu değişiklik ile bundan sonrasında kesilecek olan damga vergisi tutarı belirlenmiştir. Damga vergisinin 14. maddesinde yer edinen ve birinci fıkrasında belirlenmiş olan ve her bir kağıt üstünden alınacak olan damga vergisinin üst sınırı tekrardan belirlenmiştir. Ve belirlenmiş olan bu meblağ  2.135.949,30 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu oran doğrultusunda damga vergisi kesilmeye devam edecektir.

Hususi Tüketim Vergisi

Hususi tüketim vergisi mecburi gereksinimlerimiz haricinde olan ve lüks yaşam için lüzumlu görülen ürün yada mallar üstünden alınmış olan bir vergi türüdür. Bu vergi türü hepimizin de bilmiş olduğu şeklinde insan sağlığına ziyanı olan olan ürünlerde yada çevre kirliliğine sebep olabilecek ürünler üstünden alınmaktadır.

Hususi İletişim Vergisi

Hususi yazışma vergisi Maliye Bakanlığının sonucu ile yürürlüğe girmiştir. Adı üstünde olan bu vergi türü faturalı hat kullanıcılarından, İnternet kullanıcılarından kesilecek olan bir vergi türüdür. Faturalı hat sahiplerinden ve İnternet kullanıcıları tarafınca kesilecek olan verginin oranı ise %5 olarak belirlenmiştir.

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları ve Kira Haddi

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Motorlu taşıt sahiplerinin yılda iki kez ödemek zorunda oldukları bir vergi türüdür. Bu verginin ödeneceği meblağ kullanılan aracın modeline, yaşına, motor gücüne bakılarak belirlenmektedir. Ve bu vergiyi ödeyecek olan yurttaşlarımız ödeme günü gelmiş olduğunda bulunmuş oldukları il yada ilçelerdeki vergi dairelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

Emlak Vergisi

                               Emlak Vergisi

Emlak Vergisi

Emlak vergisi haiz olunan arsa, bina, iş yeri yada arazi şeklinde taşınmaz mülkler üstünden ödenmesi mecburi hale getirilmiş olan vergi türüdür. Bu vergi her yıl tertipli olarak ödenmek zorundadır. İster tek seferde isterseniz de iki taksit halinde ödenebilecektir. Emlak vergilerinin ödeme işlemlerini belediyeler aracılığı ile gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır.

İlan ve Reklam Vergisi

Belediye ve mücavir alanlar içinde meydana getirilen reklam yada ilanlar üstünden alınacak olan bir vergi türüdür. Verilen reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar bildiri düzenlemesi yapılmalıdır. Düzenlenen bu bildiri belediyelere verilmek zorundadır.

Rahat Usul Vergi Ödemenin Şartları Nedir?

 • İş yerinde bir fiil kendiniz çalışmalısınız.
 • Büyükşehirlerde 7.400 TL* diğeri yerlerde;  4.900TL’yi aşmamak.*
[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

ilginizi çekebilir

2020 Kanada Göçmenlik Şartları Neler? (Sınav, Eğitim, İşçi)

Kanada göçmenlik şartlarını 2020 güncel verilerine bakılırsa hazırladık. Kanada’ya çalışmak, eğitim, tecim şeklinde amaçlarla göçmen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir